Jakość powietrza w Rybniku

Sprawdź jakość powietrza i stężenie smogu w Rybniku i okolicach miasta. Poniższa mapka prezentuje najświeższe informacje, które odbierają czujniki rozmieszczone na terenie Rybnika. Objaśnienie oznaczeń znajdują się pod mapką.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania stopnia zanieczyszczenia powietrza, gdyż jest to bardzo ważny czynnik, wpływający na zdrowie.

Objaśnienie czynników zanieczyszczenia powietrza

PM (cząstki stałe) – PM to skrót od „particulate matter”, co oznacza cząstki stałe zawieszone w powietrzu. Są to małe cząstki, które mogą pochodzić z różnych źródeł, takich jak spalanie paliw kopalnych, emisje przemysłowe, wulkany czy też pył z dróg. Cząstki PM są szkodliwe dla zdrowia, ponieważ mogą przenikać do płuc i powodować problemy z oddychaniem oraz choroby układu oddechowego.

NO₂ (dwutlenek azotu) – NO₂ to gaz, który jest produktem spalania paliw kopalnych w silnikach samochodowych i elektrowniach. Jest to gaz drażniący dla dróg oddechowych i może powodować problemy z oddychaniem, szczególnie u osób z chorobami układu oddechowego. NO₂ także przyczynia się do powstawania smogu.

O₃ (ozon) – Ozon to gaz składający się z trzech atomów tlenu. Jest to gaz występujący naturalnie w atmosferze, jednak gdy występuje w niższych warstwach powietrza, może być szkodliwy dla zdrowia. Ozon powstaje w wyniku reakcji chemicznych między innymi zanieczyszczeniami, takimi jak tlenki azotu, które pochodzą z emisji przemysłowych i spalin samochodowych. Ozon może powodować problemy z oddychaniem oraz drażnić oczy i gardło.

SO₂ (dwutlenek siarki) – SO₂ to gaz powstający podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa naftowa. Jest to szkodliwy gaz, ponieważ może powodować problemy z oddychaniem oraz drażnić oczy i gardło. SO₂ także przyczynia się do powstawania kwaśnych deszczy, które są szkodliwe dla środowiska naturalnego.

CO (tlenek węgla) – CO to gaz bezbarwny i bezwonny, który jest produktem spalania paliw kopalnych. Jest to gaz toksyczny dla organizmu, ponieważ blokuje zdolność krwi do przenoszenia tlenu. Wysokie stężenia CO mogą prowadzić do śmierci w wyniku zatrucia. CO jest szczególnie niebezpieczny w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie gromadzi się w większych stężeniach.