Przedsięwzięcia powinny dotyczyć następujących obszarów zadań publicznych:
a) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
b) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
c) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
d) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;
e) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;
f) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.

Regulamin_konkursu.pdf

wniosek.pdf

wniosek_inicjatlokal.doc